لیست محصولات

ردیف
شرح
تصویر
موجودی
1
لوله های کامپوزیتی
2
کاهنده
3
دستگاه شیور
4
تجهیزات نصب و راه اندازی
5
پتوی حرارتی
6
انواع چسب
7
رزین
8
الیاف
9
افزاینده ها و پرکننده ها
10
قطعات پالتروژنی
11
مخزن
12
گسکت و اورینگ
13
کیت عایق
14
منهول
15
دریچه های کامپوزیتی
16
مخازن
17
اتصالات فلنج
18
اتصالات زانویی
19
اتصالات سه راهی
20
اتصالات کوپلینگی