پروژه های انجام شده

 
پروژه های انجام شده
 
ردیف
نام پروژه
سال اجرا
مشخصات پروژه
نوع لوله
نوع اتصال
نوع نصب
1
خط انتقال آب دهکده تفریحی زاینده رود اصفهان
81-82
GRV
جوش لب به لب
Butt-weld Joint
مدفون
(Under Ground)
2
خط انتقال آب پتروشیمی مارون اهواز
82
GRV
بل اسپیگوت اُرینگی
O ring Bell & Spigot Joint
مدفون
(Under Ground)
3
خط انتقال آب بندر ترکمن-آب رسانی سیمین شهر-عمراب
83
GRP
بل اسپیگوت اُرینگی
O ring Bell & Spigot Joint
مدفون
(Under Ground)
4
خطوط انتقال مارون 3-شرکت نفت
83
GRV
جوش لب به لب
Butt-weld Joint
روکار
(Above Ground)
5
پروژه انبار گوگرد عسلویه خطوط Firewater
84
GRV
جوش لب به لب
Butt-weld Joint
مدفون
(Under Ground)
6
خط انتقال آب نیشابور-کوماسرا
84
GRP
بل اسپیگوت اُرینگی
O ring Bell & Spigot Joint
مدفون
(Under Ground)
7
آب و فاضلاب روستایی استان های خراسان شمالی،جنوبی ،رضوی
84-86
GRP
بل اسپیگوت اُرینگی- مانشنی
O ring Bell & Spigot Joint & Coupling
مدفون
(Under Ground)
8
خط انتقال آب تربت حیدریه کومشکو
85
GRP
جوش لب به لب - مانشنی
Butt-weld Joint & Coupling
مدفون
(Under Ground)
9
خط انتقال آب جزیره خارک از آب شیرین کن به مخازن شهری شرکت پارس تاسیسات
85
GREV
جوش لب به لب
Butt-weld Joint
مدفون-روکار
(Under Ground
& Above Ground)
10
آب و فاضلاب شهری شاهرود
85-87
GRP
بل اسپیگوت اُرینگی-  جوش لب به لب
(Butt-weld & Bell-Spigot Joint)
مدفون
(Under Ground)
11
آب و فاضلات روستایی گلستان
86
GRP
بل اسپیگوت اُرینگی-  جوش لب به لب
(Butt-weld &  O ring Bell & Spigot  Joint)
مدفون
(Under Ground)
12
تصفیه خانه آب RO جزیره خارک -آرون آب
86
GREV
جوش لب به لب
Butt-weld Joint
مدفون
(Under Ground)
13
انبار شرکت نفت چابهار خطوط Firewater- شرکت ستیران
86
GREV
بل و اسپیگوت چسبی تیپر- تیپر
Taper-Taper Adhesive Bonded Joint
مدفون-روکار
(Under Ground
& Above Ground)
14
پتروشیمی اروند خط انتقال آب نمک فوق اشباع-آرون آب
87
GREV
بل و اسپیگوت چسبی تیپر- تیپر
Taper-Taper Adhesive Bonded Joint
مدفون
(Under Ground)
15
خط انتقال آب روستایی شهر زاوه تربت حیدریه
88
GRP
بل اسپیگوت اُرینگی
O ring Bell & Spigot Joint
روکار
(Above Ground)
16
خط انتقال آب سد- آب منطقه ای بابل
88
GRP
بل اسپیگوت اُرینگی
O ring Bell & Spigot Joint
مدفون
(Under Ground)
17
خطوط تاسیسسات آرامستان رضوان-شهرداری مشهد
89
GRP
بل اسپیگوت اُرینگی-  جوش لب به لب (Butt-weld)- مشاور اجرایی
روکار
(Above Ground)
18
فاز 17 و 18 پارس جنوبی خطوط Firewater  و Seawater شرکت OIEC
89
GREV/GRE
بل و اسپیگوت چسبی تیپر- تیپر
Taper-Taper Adhesive Bonded Joint
مدفون-روکار
(Under Ground
& Above Ground)
19
آب و فاضلاب چناران
90
GRP
جوش لب به لب (Butt-weld)
مدفون
(Under Ground)
20
فاز 22،23 و 24 پارس جنوبی شرکت جهانپارس
91
GREV/GRE
بل و اسپیگوت چسبی تیپر- تیپر
Taper-Taper Adhesive Bonded Joint
مدفون
(Under Ground)
21
فاز 22 و 24 پارس جنوبی شرکت مشهد صدرا (عمران ساحل)
92-91
GREV/GRE
بل و اسپیگوت چسبی تیپر- تیپر-جوش لب به لب
Taper-Taper Adhesive Bonded Joint-Butt weld
مدفون-روکار
(Under Ground
& Above Ground)
22
فاز 19 پارس جنوبی   شرکت آرمه نو
92-91
GREV/GRE
بل و اسپیگوت چسبی تیپر- تیپر-جوش لب به لب
Taper-Taper Adhesive Bonded Joint-Butt weld
مدفون-روکار
(Under Ground
& Above Ground)
23
فاز 19 پارس جنوبی شرکت استیم
92-91
GREV/GRE
کوپلینگ چسبی - جوش لب به لب
 Adhesive Bonded Coupling /Butt weld
مدفون-روکار
(Under Ground
& Above Ground)
24
فاز 19 پارس جنوبی شرکت مشهد صدرا  ( مپنا نیر پارس )
92
GREV/GRE
بل و اسپیگوت چسبی تیپر- تیپر-جوش لب به لب
Taper-Taper Adhesive Bonded Joint-Butt weld
مدفون-روکار
(Under Ground
& Above Ground)
25
میدان نفتی یاداوران اهواز-شرکت جهانپارس
92
GREV/GRE
کوپلینگ چسبی-جوش لب به لب Adhesive Bonded Coupling/Butt Weld
مدفون-روکار
(Under Ground
& Above Ground)
26
شرکت کانی مس شرکت مس خاتون آباد کرمان
93
GREV/GRE
جوش لب به لب (Butt-weld)
مدفون-روکار
(Under Ground
& Above Ground)
27
شرکت پتروشیمی خارگ-جزیره خارگ
93
GREV/GRE
جوش لب به لب (Butt-weld)
مدفون-روکار
(Under Ground
& Above Ground)
28
شرکت پتروشیمی کاویان-عسلویه
93
GREV/GRE
جوش لب به لب (Butt-weld)
روکار
(Above Ground)