خدمات

 
 
ردیف
واحد
شرکت فنی مهندسی پدیده صدراب پایا
دانلود
 
1
بازرگانی
تامین مواد اولیه
کاتالوگ
تامین تجهیزات مورد نیاز
کاتالوگ
2
مهندسی و آموزش
طراحی و محاسبه
کاتالوگ
مدیریت و کنترل پروژه
کاتالوگ
برآورد و متره
کاتالوگ
آموزش
نیروهای تخصصی و دفتر فنی
کاتالوگ
نیروهای اجرایی
کاتالوگ
3
نظارت و اجرا
اجرا و راه اندازی پروژه ها
کاتالوگ
نظارت بر متریال ورودی و اجرای صحیح پروژه
کاتالوگ
4
پوشش دهی مخازن AG